flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

   ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішенням зборів суддів Дарницького  районного суду м. Києва 

«_27_» вересня 2012 року

  

 П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Дарницького районного суду м. Києва   

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.       Це положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року №2939-4 (далі – Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Дарницького районного суду м. Києва та інформації що становить суспільний інтерес.

1.2.       Дарницький  районний суд м. Києва (далі – суд) є суб’єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.3.       Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Дарницького районного суду м. Києва, є керівник апарату суду а за його відсутності заступник керівник апарату суду (далі – відповідальні  особи).

До посадових обов’язків керівника апарату суду та його заступника входить забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

2.1.       Доступ до інформації забезпечується шляхом:

Ø  систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суду та на інформаційних стендах;

Ø  надання інформації за запитами на інформацію.

2.2.       Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації, документи що знаходяться в суді підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку та мають містити:

Ø  назву документа;

Ø  дату створення документа;

Ø  дату надходження документа;

Ø  джерело інформації (автор, підрозділ)

Ø  передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

Ø  строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

Ø  галузь;

Ø  ключові слова;

Ø  тип. Носій(текстовий документ,плівки,відеозаписи, аудіозаписи тощо);

Ø  вид (нормативні акти,угоди,рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

Ø  проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

Ø  форму та місце зберігання документа тощо.

2.3.        Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

2.4.        Запитувач має право звернутись до суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

2.5.        Особа відповідальна за надання інформації забовязана:

Ø  оприлюднювати інформацію про діяльність суду та прийняті рішення;

Ø  систематично вести облік документів, що знаходяться в володінні суду;

Ø  вести облік запитів на інформацію;

Ø  у спеціально визначено місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, записувати на будь які носії інформації;

Ø  надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.    

 2.6.    У випадку якщо суд володіє інформацією про особу, відповідальна особа забовязана:

Ø  надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків передбачених Законом;

Ø  використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

Ø  вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

Ø  виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступу до інформації про неї, приховання, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

2.7.        Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

2.8.        Відповідальна особа несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 

3.ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ВОЛОДІННІ СУДУ 

3.1.       Відповідальна особа забовязана оприлюднювати невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа:

Ø  інформацію про організацію структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності суду;

Ø  інформацію про нормативно-правові засади діяльності суду;

Ø  форми та зразки документів що подаються до суду, правила їх заповнення;

Ø  порядок складання, подання запиту на інформацію, оскаржень рішень суду, дій чи бездіяльності;

Ø  інформацію про систему обліку, види інформації що зберігає суд;

Ø  загальні правила роботи суду, правила внутрішнього трудового розпорядку суду;

Ø  інформацію про діяльність суду, а саме: місцезнаходження, поштової адреси,номери засобів зв’язку; адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім’я, по батькові, службові номери засобів зв’язку, голови суду та керівника апарату суду; розклад роботи та графік прийому громадян головою суду, керівником апарату суду та їх заступниками; іншу інформацію про діяльність суду, порядок оприлюднення якої встановлено Законом.

3.2.       Інформація для оприлюднення та оновлення на веб-сайті суду готується головним спеціалістом суду з інформаційних технологій  під керівництвом заступника керівника апарату суду та після затвердження головою суду та керівником апарату суду оприлюднюється на веб-сайті суду із зазначенням дати оприлюднення чи оновлення  документа.

3.3.       Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв’язку з цим.   

 

4.РЕЄСТРАЦІЯ ЗАПИТІВ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТИ 

4.1.       Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом,телефоном,електронною поштою) на вибір запитувача;

4.2.       Письмовий запит подається в довільній формі, однак має містити:

Ø  ім’я (найменування) запитувача,поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

Ø  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

Ø  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання вищезазначених вимог суд має право відмовити в задоволенні запиту;

4.3.       Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в суді на відповідальну особу – заступника керівника апарату суду а за його відсутності на керівника апарату суду;

4.4.       Усі письмові запити на інформацію що надійшли до суду мають централізовано реєструватись в день їх надходження канцелярію суду шляхом внесення інформації стосовно запиту в програмний комплекс Д-3. Запити разом із конвертами в яких вони надійшли передаються старшим секретарем суду відповідальній особі в день коли вони надійшли. Усні запити подані під час особистого прийому, підлягають реєстрації в відповідному журналі з зазначенням дати подання запита, прізвища, ім’я, по батькові запитувача, адреси проживання або (юридичної адреси чи електронної пошти), суті запиту, форми змісту та дати відповіді на запит, підпису відповідальної особи.

4.5.       Для реєстрації письмових запитів на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч, або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп суду. На відтиску зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс;

4.6.       Реєстраційний індекс письмового запиту, що надійшов до суду, складається з великої початкової літери  прізвища або юридичної назви запитувача та великих літер (П.І – публічна інформація) і порядкового номеру запиту що надійшов, наприклад: В.ПІ.-77

4.7.       У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі робиться позначка «повторно» та зазначається реєстраційний номер першого запиту. Повторними вважаються запити, у яких:

Ø  Оскаржується відповідь на попередній запит що надійшов до суду;

Ø  Повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законом строк розгляду і відповідь запитувачу не надавалась;

Ø  Не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит;

Ø  Звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.

4.8.       З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм бланків (додаток 1-3), котрі можна отримати у відповідальній особи та на веб-сайті суду.

4.9.       У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4.10.   Відповідальна особа має підготувати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту;

4.11.   У разі якщо питання порушенні в запиті потребують надання інформації яка перебуває в розпорядженні у інших працівників апарату суду, відповідальна особа може витребувати у них таку інформацію в письмовому вигляді у виді інформаційної записки. У такому випадку працівники апарату суду  у розпорядженні яких перебуває необхідна інформація повинні надати її відповідальній особі не пізніше двох робочих днів з моменту її витребування у вигляді інформаційної записки. Інформаційна записка долучається до матеріалів запиту.

4.12.   У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання відповіді.     

4.13.   У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого рішення. Про продовження строку  розгляду запиту необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих дні з моменту отримання запиту;

4.14.   Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у разі настання непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

Ø  прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

Ø  дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

Ø  причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законом строк;

Ø  строк, у який буде задоволено запит;

Ø  підпис.    

4.15.   У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач забов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається ТУ ДСА  в  м. Києві. У разі якщо ТУ ДСА в м. Києві не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При надання особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.16.   Перелік відомостей що становить службову інформацію, затверджується наказом Дарницького районного суду м. Києва та оприлюднюється у встановленому порядку, визначеному цим Положенням.

4.17.   Не належить до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії.

4.18.   Обмеженому доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається документ, а інформація яка має обмежений доступ блокується.

 

5. ПОРЯДОК ВІДМОВИ У ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТІВ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ  м. КИЄВА 

5.1.       Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

Ø  Якщо не володіє і відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, не може володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

Ø  Інформація що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону;

Ø  Особа яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов’язані з копіюванням та друком;

Ø  Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

5.2.       Відповідь суду, про те що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа забовязана направити такий запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.3.       У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

Ø  прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

Ø  дату відмови;

Ø  мотивовану підставу відмови;

Ø  порядок оскарження відмови;

Ø  підпис.

5.4.       Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи можуть бути оскарженні до ТУ ДСА в м. Києві або суду.

5.5.       Запитувач має право оскаржити:

Ø  відмову в задоволенні запиту на інформацію;

Ø  відстрочку задоволення запиту на інформацію;

Ø  ненадання відповіді на запит на інформацію;

Ø  надання недостовірної або неповної інформації;

Ø  несвоєчасне надання інформації;

Ø  невиконання суду обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до закону;

Ø  інші рішення, дії чи бездіяльність суду, що порушили законні права та інтереси запитувача. 

5.6.       Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7.       Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

Ø  ненадання відповіді на запит;

Ø  ненадання інформації на запит;

Ø  безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

Ø  не оприлюднення інформації відповідно до Закону;

Ø  надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

Ø  несвоєчасне надання інформації;

Ø  необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

Ø  нездійснення реєстрації документів;

Ø  навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

5.8.       Особи. На думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації. Мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, в порядку, визначеному Законом.

5.9.       Посадові та службові особи суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються  серйозної загрози здоров’я та безпеці громадян. Довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання. Що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосуються істотної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю.