flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Справа №  753/2934/18

2/753/3845/18

 

УХВАЛА

про відкриттяпровадження у справі

 

 "22" лютого 2018 р.суддяДарницького районного суду м. КиєваМицик Ю.С., перевірившивиконаннявимог стст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданніпозовної заяви Товариства з обмеженоювідповідальністю «Фінансовакомпанія «АКТИВ +» до Коністратова Романа Олександровича про стягненнязаборгованості

 

ВСТАНОВИВ:

 

Позивачзвернувся до Дарницького районного суду містаКиєва з позовом до Коністратова Романа Олександровича про стягненнязаборгованості.

Позовназаява подана з додержаннямвимог стст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальноїюрисдикції суду.

Підстави для залишенняпозовної заяви без руху, повернення, відмови у відкриттіпровадженнявідсутні.

За положеннями ч. 1 ст. 11 ЦПК України, суд визначає в межах, встановленихцим Кодексом, порядок здійсненняпровадження у справівідповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завданняцивільногосудочинства; забезпеченнярозумного балансу міжприватними й публічнимиінтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складністьсправи; значеннярозглядусправи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чиіншихдій, розмірсудовихвитрат, пов’язанихізвідповіднимипроцесуальнимидіями, тощо.

Враховуючивимоги стст. 19, 187 ЦПК України, суд дійшоввисновку про розглядсправи в порядку загальногопозовногопровадження.

Провадження по цивільнійсправі за вищеназванимпозовомпідлягаєпризначенню до розглядув порядку загальногопозовногопровадження в підготовчомузасіданні.

Керуючись стст.187-192, 260, 261, 353 ЦПК України, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Відкритипровадження у справі за позовомТовариства з обмеженоювідповідальністю «Фінансовакомпанія «АКТИВ +» (м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 306) до Коністратова Романа Олександровича (м. Київ, вул. ЄвгенаХарченка, 47, кв. 125) про стягненнязаборгованості.

Призначити справу в порядкузагальногопозовногопровадження в підготовчесудовезасідання на 29 березня 2018 року о 11 год. 30 хв. в приміщенніДарницького районного суду містаКиєваза адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 214.

Невідкладнонадіслатикопіюданоїухвали сторонам у справі та копіюпозовної заяви та доданих до неїматеріалів - відповідачу.

Роз’яснитивідповідачу, щовідповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК Українивідповідач повинен подати суду докази разом з поданнямвідзиву на позов в п’ятнадцятиденнийтермін з дня отриманняухвали про відкриттяпровадження та доданих до неїдокументів.

Копіявідзиву та доданих до ньогодокументівіншимучасникамсправи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз'яснитивідповідачу, що в разіненаданнявідзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішитиспір за наявнимиматеріаламисправи.

Роз’яснити сторонам права та обов’язкиосіб, якіберуть участь у справі (ст. 43 ЦПК України), зокремасторонимають право: 1) ознайомлюватися з матеріаламисправи, робити з них витяги, копії, одержуватикопіїсудовихрішень; 2) подаватидокази; брати участь у судовихзасіданнях, якщоіншене визначено законом; брати участь у дослідженнідоказів; ставитипитанняіншимучасникамсправи, а такожсвідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надаватипояснення суду, наводитисвої доводи, міркуваннящодопитань, яківиникаютьпід час судового розгляду, і запереченняпротизаяв, клопотань, доводів і міркуваньіншихосіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записомфіксування судового засіданнятехнічнимизасобами, робити з них копії, подаватиписьмовізауваження з приводу їхнеправильностічинеповноти; 5) оскаржуватисудовірішення у визначених законом випадках;6) користуватисяіншимивизначеними законом процесуальними правами.Учасникисправизобов’язані: 1) виявлятиповагу до суду та до іншихучасників судового процесу; 2) сприятисвоєчасному, всебічному, повному та об’єктивномувстановленнювсіхобставин справи;3) з’являтися в судовезасідання за викликом суду, якщоїх явка визнана судом обов’язковою;4) подаватиусінаявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховуватидокази; 5) надавати суду повні і достовірніпояснення з питань, якіставляться судом, а такожучасникамисправи в судовому засіданні; 6) виконуватипроцесуальнідії у встановлені законом або судом строки; 7) виконуватиіншіпроцесуальніобов’язки, визначені законом або судом.

У випадкуневиконанняучасникомсправийогообов’язків суд застосовує до такого учасникасправи заходи процесуального примусу, передбаченіцим Кодексом. За введення суду в оманущодофактичнихобставинсправивинні особи несутьвідповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України:позивачвправівідмовитисявід позову (всіхабочастинипозовнихвимог), відповідачмає право визнатипозов (всіабочастинупозовнихвимог) на будь-якійстадії судового процесу;позивачвправізбільшитиабозменшитирозмірпозовнихвимог до закінченняпідготовчогозасіданняабо до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеногопозовногопровадження;відповідачмає право подати зустрічнийпозов у строки, встановленіцим Кодексом. До закінченняпідготовчогозасіданняпозивачмає право змінити предмет абопідстави позову шляхом поданняписьмової заяви.

Учасникисправиможутьотриматиінформаціющодосправи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Особи, якіберуть участь у справі, зобов’язанідобросовісноздійснюватисвоїпроцесуальні права і виконуватипроцесуальніобов’язки. Зловживанняпроцесуальними правами не допускається.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремовідрішення суду виключно у випадкувідкриттяпровадження у справі з недотриманням правил підсудності. Заперечення на ухвалуможуть бути включені до апеляційноїскарги на рішення суду.

Апеляційнаскарга на ухвалу суду в частинінедотримання правил підсудностіподаєтьсяпротягомп’ятнадцятиднів з дня врученнявідповідноїухвали суду до Апеляційного суду м. Києва через Дарницькийрайонний суд містаКиєва.

 

 

Суддя                                          Ю.С.Мицик

 

Справа №  753/3123/18

2/753/3888/18

 

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

 

 "23" лютого 2018 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., перевіривши виконання вимог стст. 27 – 28, 30, 175 – 177 ЦПК України при поданні позовної заяви Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Морозової Інни Василівни про стягнення заборгованості 

 

ВСТАНОВИВ:

 

Позивач Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» звернулося до суду з позовом до відповідача Морозової Інни Василівни про стягнення заборгованості.

Позовна заява подана з додержанням вимог стст. 175-177 ЦПК України, з дотримання правил  предметної, суб’єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.

Відповідно ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: малозначні справи; що виникають з трудових відносин, а також спори про стягнення аліментів та поділ майна подружжя.

Враховуючи вимоги ст. 274 ЦПК України, суд дійшов висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Провадження по цивільній справі за вищеназваним позовом підлягає призначенню до розглядув порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні.

Керуючись стст. 175, 187, 274 ЦПК, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Відкрити провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) до Морозової Інни Василівни (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Горлівська, 38/40, кв. 155) про стягнення заборгованості.

Призначити справу в порядкуспрощеного позовного провадження з повідомленням сторін для розгляду справи по суті в судове засідання на 29 березня 2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Дарницького районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 214.

Невідкладно надіслати копію даної ухвали сторонам у справі та копії позовної заяви та доданих матеріалів  - відповідачу.

Роз`яснити відповідачу про те, що відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву на позов в п’ятнадцятиденний термін з дня отримання ухвали про відкриття провадження та доданих до неї документів.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз'яснити відповідачу, що в разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз’яснити сторонам права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст. 43 ЦПК України), зокрема сторони мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://dr.ki.court.gov.ua.

Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки. Зловживання процесуальними правами не допускається.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду в частині недотримання правил підсудності подається протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали суду до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд міста Києва.

 

 

Суддя                                                                                 Ю.С.Мицик

 

 

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5-А

 

справа №  753/3252/18

провадження №  2-о/753/172/18

 

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

 "23" лютого 2018 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., розглянувши питанняпро виправлення описки в ухвалі суду від 22 лютого 2018 року у цивільній справі за заявою Розман Інни Дмитрівни, заінтересована особа: Розман Роман Володимирович про видачу обмежувального припису

 

ВСТАНОВИВ:

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за заявою Розман Інни Дмитрівни, заінтересована особа: Розман Роман Володимирович про видачу обмежувального припису.

Як вбачається з матеріалів справи в ухвалі суду про відкриття провадження у справі від 22 лютого 2018 року допущено описку, а саме в тексті ухвали помилково зазначено час розгляду даної справи «о 16:00 год.» замість «о 09.00 год.».

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ЦПК України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.

Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала (ч. 2 ст. 269 ЦПК України).

Дослідивши матеріали справи, суддя дійшов до висновку про необхідність виправлення описки в ухвалі суду від 22 лютого 2018 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219 ЦПК України, суддя

 

УХВАЛИВ:

 

Виправити описку в ухвалі суду про відкриття провадження у справі від 22 лютого 2018 року, зазначивши в її тексті час розгляду справи «о 09:00год.» замість «о 16.00 год.».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 15 днів з дня її проголошення.  

 

СУДДЯ:                                                                                  МИЦИК Ю.С.

 

 

Справа №  753/3252/18

2о/753/172/18

 

УХВАЛА

про відкриттяпровадження у справі

 

 "22" лютого 2018 р.суддяДарницького районного суду м. КиєваМицик Ю.С., розглянувшизаявуРозманІнниДмитрівни, заінтересована особа: Розман Роман Володимирович про видачуобмежувальногоприпису

ВСТАНОВИВ:

В лютому 2018 року РозманІннаДмитрівназвернулася до Дарницького районного суду м. Києва з заявою про  видачуобмежувальногоприпису, якимзаборонитиРозману Роману Володимировичуперебувати в місціспільногопроживання (перебування) з РозманІнноюДмитрівною за адресою: м. Київ, вулиця 47-ма Садова, 23; усунутиперешкоди у користуваннімайном, що є об’єктом права спільноїсумісноївласностіабоособистою приватною власністюРозманІнниДмитрівни; заборонитиРозману Роману Володимировичунаближатися на визначенувідстань до місцяпроживання (перебування), роботи. іншихмісць частого відвідуванняРозманІнноюДмитрівною.

Підстав, установленихЦивільнимпроцесуальним кодексом України, для залишення заяви без руху, повернення заяви, відмови у відкриттіпровадження в цивільнійсправісуддею не виявлено.

Відповіднодо  вимог  Розділу  ІІІ Цивільногопроцесуального кодексу України та ст. ст. 350-2, 350-4 Цивільногопроцесуального кодексу України справа підсуднаДарницькому районному суду містаКиєва.

Керуючись ст. 293, 294, 350-5 ЦПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Відкритипровадження по справі за заявоюРозманІнниДмитрівни (місцереєстрації: м. Київ, вул. Ялтинська, 8/1, кв. 62, місцепроживання: м. Київ, вул. 47-ма Садова, 23) заінтересована особа: Розман Роман Володимирович (місцереєстрації: Чернігівська область, Козелецький район, с. Поліське, вул. Польова, 5,  місцепроживання: м. Київ, вул. Ялтинська, 8/1, кв. 62) про видачуобмежувальногоприпису.

Призначити справу до розгляду в судовому засіданні в приміщенніДарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 215, на 26 лютого 2018 року о 16:00 год.

Копіюцієїухвалиневідкладнонадіслати особам, якіберуть участь у справі. Заінтересованим особам надіслатикопію заяви та доданих до неїдокументів.

Ухвала може бути оскаржена у зв'язку з порушенням правил підсудностіпротягомп'ятнадцятиднів з дня їїскладення шляхом подачіапеляційноїскарги до Апеляційного суду містаКиєва.

Ухвала набираєзаконноїсили з моменту їїпідписаннясуддею.

 

Суддя                                                   Ю.С.Мицик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки осіб у цивільних справах, яким не надіслано кореспонденцію, адресовану в АРК та м.Севастополі та в Донецьку та Луганську області

  

 

 753/22168/17

 2/753/8263/17   

 "26" грудня 2017 р.

 Вих № 753/22168/17/84818/2017

 <Реєстраційний тип>

Давлетшаєва Ліля Шаібівна

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Сочинська, 17.

 

Давлетшаєв Екрем Заітович

АР Крим, Красногвардійський район, с. Котельникове, вул. Українська, 17.

<Примітки>

<Короткий зміст>

  

 

    

    

СУДОВА ПОВІСТКА

 

            Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в попереднє судове засідання по справі № 753/22168/17 за позовом Давлетшаєвої Лілі Шаібівни до Давлетшаєва Екрема Заітовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 11.01.2018 о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

            При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію. Одночасно Вам направляється копія ухвали про відкриття провадження у справі.

 

 

Секретар с/з                                                                                                             Степанишина Г.А.

 

 

753/17184/17

2/753/6996/17

"12" грудня 2017 р.

Вих № 753/17184/17/81623/2017

<Реєстраційний тип>

Транбіну С.В.

95018, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Євпаторійське шосе, 189

 

 

СУДОВА ПОВІСТКА

 

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/17184/17 за позовом Транбіної Світлани Миколаївни до Транбіна Сергія Васильовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26.01.2018 о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

При собі необхідно мати паспорт, а представнику – належним чином оформлену довіреність та її завірену копію.

 

 

 

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Моторно (транспортне) страхове бюро України до Кондрашова Вячеслава Юрійовича про стягнення страхового відшкодування в порядку зворотньої вимоги (регресу).

               В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Кондрашова Вячеслава Юрійовича, 10.08.1971 року народження,  місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 11, кв. 152,  в якості відповідача по цивільній справі за позовом   Моторно (транспортне) страхове бюро України до Кондрашова Вячеслава Юрійовича про стягнення страхового відшкодування в порядку зворотньої вимоги (регресу), яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 11 год. 00 хв. 17 квітня 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Романюк Олени Сергіївни до Сосніна Андрія Сергійовича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура  № 2 про позбавлення батьківських прав.

              В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Сосніна Андрія Сергійовича, 16.09.1976 року народження,   місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання м. Київ, вул. Декабристів, 5б, кв. 48, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Романюк Олени Сергіївни до Сосніна Андрія Сергійовича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура № 2 про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 12  год. 00 хв. 10 квітня 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Махно Ольги Віталіївни до Кіцієва Пилипа Карловича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура № 2 про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Кіцієва Пилипа Карловича, 19.11.1979 року народження, місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м.Луганськ, вул. Червоноармійська, 67  в якості відповідача по цивільній справі за позовом Махно Ольги Віталіївни до Кіцієва Пилипа Карловича, треті особи – Орган опіки й піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева прокуратура № 2 про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 15 год. 00 хв. 28 березня  2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах Київської міської ради до громадської організації "Спортивний клуб веслування м. Києва", Драчова Костянтина Геннадійовича про визнання недійсним договору іпотеки.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Дергачова Костянтина Геннадійовича, 26.05.1967 р/н, місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Моріса Тореза, 15, кв. 5,  в якості відповідача по цивільній справі за позовом Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах Київської міської ради до громадської організації "Спортивний клуб веслування м.Києва", Дергачова Костянтина Геннадійовича  про визнання недійсним договору іпотеки яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 15 год. 00 хв. 22 лютого 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до обслуговуючого кооперативу "Служба гіротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків", Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Дергачова Костянтина Геннадійовича, 26.05.1967 р/н,  місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Моріса Тореза, 15, кв. 5  в якості відповідача по цивільній справі за позовом Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до обслуговуючого кооперативу "Служба гідротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків", Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки.  яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 10 год. 00 хв. 22 лютого 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом  Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків», Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки.

В зв’язку з викладеним, прошу надрукувати в газеті “Урядовий кур’єр” оголошення наступного змісту:

“Дарницький районний суд м. Києва викликає Дергачова Костянтина Геннадійовича, 26.05.1967 р/н,  р/н,  місце реєстрації якого  по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим,  м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Моріса Тореза, 15, кв. 5, в якості відповідача по цивільній справі за позовом Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі Київської міської ради до Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд кар"єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків», Дергачова Костянтина Геннадійовича, третя особа – Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем"яненко Тетяна Миколаївна, про визнання недійсним договору іпотеки, яке відбудеться  під   головуванням   судді Коренюк А.М. о 11 год. 30 хв. 22 лютого 2018 року за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 117.

 

 

№ справи /номер провадження

Найменування сторін у справі

Стан розгляду справи

Примітка

Опубліковано на сайті 04.04.2017 року 

 

753/21007/16-ц

 2/753/692/17

Рижов Сергій Сергійович

АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 46, кв. 53

 

  Дарницький районний суд м. Києва  повідомляє Вам, що розгляд цивільної справи за позовом Рижової Владислави Володимирівни до Рижова Сергія Сергійовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів відбудеться 24 травня  2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, головуючий суддя по справі  Даниленко В.В.

 

753/1471/17

 2/753/2978/17 

Міняєвій Ліні Леонідівні

Міняєву Вячеславу Юрійовичу

АРК, м.Севастополь, пр-т. Ген. Острякова 238, кв.7

 

Національному банку України

01601, м.Київ, вул. Інститутська 9

 

   Дарницький районний суд м. Києва направляє на Вашу адресу копію ухвали суду про відкриття провадження по справі, копію позовної заявм з додатками - для відома та ознайомлення.

Одночасно викликаємо Вас в судове засідання по справі, яке відбудеться 13 квітня 2017 року 17-00 годині, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб.124, під головуванням судді Даниленко В.В.

 

Опубліковано на сайті 04.04.2017 року 

 

753/1661/17

 2/753/3003/17

Османова Зєкіє Мусретівна

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, кв. 58

 

Османов Рустем Ісмаілович

Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Озенбаш, 71

 

   Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 20.03.2017 року про відкриття провадження у справі  за позовом Османової З.М. до Османова Р.І. про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 17.05.2017 року на 15 год. 30 хв

 

 

Опубліковано на сайті 28.03.2017 року 

 

753/615/17

 2/753/2769/17

Неметуллаєв Ділявер Едемович

98600, АР Крим, м. Ялта, вул. Масандрівська, 1

 

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/615/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Неметтулаєва Ділявера Едемовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.03.2017 о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

 

753/623/17

 2/753/2773/17

 

 

 Кравченко Марина Василівна

96400, АР Крим. Чорноморський р-н, н/п Черноморське, вул. Лугова, 24

   Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/623/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Кравченко Марини Василівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31.05.2017 о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О. 

 

753/626/17

 2/753/2776/17 

Тарасова Анна Вікторівна

АР Крим, м. Севастополь, вул. Маринеско, 5, кв. 8-а

 

  Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/626/17 за позовом Тарасова Андрія Андрійовича до Тарасової Анни Вікторівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26.04.2017 о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

753/913/17

 2/753/2888/17

Литвакова Олена Михайлівна

75100 Херсонська область, м. Олешки, вул. Пароходна 129ДП Видавництво і друкарня Таврида

95040 АРК, м. Сімферополь, вул. Генерала Васил"єва 44

 

 Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали суду від 24 лютого 2017 року про відкриття провадження по цивільній справі та одночасно повідомляє, що судове засідання відбудеться 27 квітня 2017 року об “ 16 ” год. “ 00 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб. 4, зал № 5.

 

 

Опубліковано на сайті 28.03.2017 року 

 

753/5/17-ц

 2/753/2/17    

Чернозуб Юлія Юріївна

2-ий Мікрорайон,7,кв. 25,

м. Макіївка, Донецька обл., 86141

 

      Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Чернозуб Юлії Юріївни до Державного підприємства "Макіїввугілля" про стягнення компенсації по заробітній платі, відбудеться 20.04.2017  р. о 17 год. 30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

753/2672/17

 2/753/3328/17

Шипілов Олексій Миколайович

м. Донецьк, вул. Нижньокурганська, 27, кв.19

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Шипілової Ганни Михайлівни до Шипілова Олексія Миколайовича, третя особа: Орган опіки та піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав та стягнення додаткових витрат на утримання дитини, відбудеться 24 квітня 2017 року о 15.00 год.хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/1938/17

 2/753/3118/17

ТОВ "Ті Енд Ті Груп"

вул. Червноармійська, 10, кв. 4, м. Ялта, 98606

 

  Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Тертичного Володимира Івановича до Тертичної Марини Ігорівни, Челядіна Олександра Михайловича, Шухляр Андрія Юрійовича, 3 особи – Лазарєва Людмила Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ті Енд Ті Груп» про визнання правочину недійсним, визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння, відбудеться 05.05.2017 о 11 год. 30.

Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. 

 

 

Опубліковано на сайті 16.03.2017 року 

 

753/17641/16-ц

 2/753/1556/17   

ПАТ "АБ "Експрес-Банк"

 03049, м. Київ, пр.Повітрофлоцький, 25

Турницький Ю.А.

96535, АРК, Сакський район, с. Степове, вул. Нова, 11

 

    Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Турницького Юрія Антоновича про стягнення заборгованості 07.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

 

753/16342/16-ц

 2/753/1509/17

ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес-Банк" 

03049, м. Київ, пр. Повітрофлоцький, 25

Якименко В.В.

АРК, Джанкойський район, с. Придорожнє, вул. Кримська, 76

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Якименка Віталія Володимировича про стягнення заборгованості 20.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

753/21595/16-ц

 2/753/2008/17

Національна Академія Нацгвардії України

61001, м. Харків, майдан Захисників України, 3

Вовк О.М.

АРК, м. Севастополь, вул. Степанянна, 15, кв.13

 

    Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Національної академії Національної гвардії України до Вовка Олексія Миколайовича про стягнення витрат, пов’язаних з утриманням у вищому навчальному закладі 20.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

 

Опубліковано на сайті 10.03.2017 року

 

753/5/17-ц

 2/753/2/17   

Чернозуб Юлія Юріївна

2-ий Мікрорайон,7,кв. 25,

м. Макіївка, Донецька обл., 86141

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Чернозуб Юлії Юріївни до Державного підприємства "Макіїввугілля" про стягнення компенсації по заробітній платі, відбудеться 15.03.2017  р. о 17 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/13387/17

 2/753/1075/17   

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКФ "ЕКРАН-СЕРВІС"

вул. Економічна, 13, м. Донецьк, 83054

 

  Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Здобнової Світлани Михайлівни до ПрАТ "СК "Оранта-Життя", відбудеться 04.04.2017 о 11 год. 00.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/1938/17

 2/753/3118/17   

Здобнова Світлана Михайлівна

85612, Донецька обл., Мар"їнський район, м. Курахово, вул. Пушкіна, 23, кв.26

 

  Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Здобнової Світлани Михайлівни до ПрАТ "СК "Оранта-Життя", відбудеться 04.04.2017 о 11 год. 00.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

Опубліковано на сайті 23.02.2017 року

 

753/20581/16-ц

 2/753/1860/17

Дарманчеву Костянтину Федоровичу

АРК, м.Сімферополь, вул. Неапольска 21

(оголошення на офіційному сайті суду)

 

Дорошенко В.В.

04205, м.Київ, пр-т. Оболонський 22-А, кв.28

 

Дарманчевій Марині Євгенівні

АРК, м.Сімферополь, вул. Неапольска 21

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про розгляд цивільної справи за позовом Дарманчева Костянтина Федоровича до Дарманчевої Марини Євгенівни про розірвання шлюбу 21.02.2017 року. Отримати копію рішення можливо в прийомні години в  цивільній канцелярії суду за адресою м. Київ, вул. Кошица , 5А.

 

 

 

753/916/17

 2/753/2890/17

Горенку Юрію Андрійовичу   

299011, АРК, м. Севастополь,

вул. Кача 19, кв.64 

оголошення на сайті суду 

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 23.12.2016 року про відкриття провадження у справі  за позовом  ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес Банк" до Мануілова П.О. про стягнення заборгованості, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 01.03.2017 року на 14 год. 00 хв.

         Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, оригінали документів, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність.

               Додаток: копія ухвали суду від 23.12.2016 року, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

 

Опубліковано на сайті 23.02.2017 року

 

753/18853/16-ц

 2/753/7987/16

ПАТ "Акціонерний Банк"Експрес Банк"

02049, м. Київ, пр-т Повітрофлоцький, 25

 

Мануілов Петро Олегович

98312, АР Крим, м. Керч, вул. Горького, 12, кв. 4

 

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 23.12.2016 року про відкриття провадження у справі  за позовом  ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес Банк" до Мануілова П.О. про стягнення заборгованості, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 01.03.2017 року на 14 год. 00 хв.

         Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, оригінали документів, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність.

               Додаток: копія ухвали суду від 23.12.2016 року, позовна заява з додатками – для відповідача.

 

 

 

753/22121/16-ц

 2/753/2157/17

 Павлов Михайло Володимирович

АР Крим, с. Сімферополь, вул. Орендна, 6

 

Служба у справах дітей

Подільського району м. Києва

м. Києв, вул. Борисоглібська, 14

 

Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві

м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, 02152

Дарницький районний суд м. Києва  повторно викликає  Вас у судове засідання  з розгляду цивільної справи за позовною заявою Веліулаєвої С.В. до Павлова М.В, треті особи: Служба у справах дітей Подільського району у м. Києві, Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві  на  27 .04.2017 року о 12 год. 15 хв.

Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та її копію, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність та оригінали документів.

 

 

 

Опубліковано на сайті 16.02.2017 року

753/615/17

 2/753/2769/17

Павлов Михайло Володимирович

АР Крим, с. Сімферополь, вул. Орендна, 6

 

Служба у справах дітей

Подільського району м. Києва

м. Києв, вул. Борисоглібська, 14

 

Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві

м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, 02152

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/615/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Неметтулаєва Ділявера Едемовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.03.2017 о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

753/623/17

 2/753/2773/17

Кравченко Марина Василівна

96400, АР Крим. Чорноморський р-н, н/п Черноморське, вул. Лугова, 24

Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/623/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Кравченко Марини Василівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16.03.2017 о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

 

 

  

753/626/17

 2/753/2776/17

Тарасова Анна Вікторівна

АР Крим, м. Севастополь, вул. Маринеско, 5, кв. 8-а

  Дарницький районний суд м. Києва викликає Вас в судове засідання по справі  № 753/626/17 за позовом Тарасова Андрія Андрійовича до Тарасової Анни Вікторівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 14.03.2017 о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О. 

 

 

 

Опубліковано на сайті 14.02.2017 року 

753/14047/16-ц

 2/753/1123/17

Бут Інна Степанівна

Автономна Республіка Крим, м.Севастополь, вул.Супруна,12 А,кв.1

   Дарницький районний суд м. Києва  повторно викликає  Вас у судове засідання  з розгляду цивільної справи за позовною заявою ПАТ "Універсал Банк" до Бут Інни Степанівни  про стягнення заборгованості  на 20.04.2017 року о 15 год. 30 хв.

Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та її копію, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність та оригінали документів.

 

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал судових засідань № 27

 

 

 

 

753/22614/16-ц

 2/753/2300/171/17

ПАТ КБ "Правекс-Банк"

03680, м. Київ, пров. Охтирський, 7, оф. 1-301, БЦ "Форум Вікторія" Парк"

 

Луцюк Віталій Анатолійович

Республіка Крим, Сімферопольський р-н,  с. Красновка, вул. Молодіжна, 7

 Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 13.02.2017 року про відкриття провадження у справі  за позовом ПАТ КБ "Правекс Банк" до Луцюк В.А. про стягнення заборгованості, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 19.04.2017 року на 14 год. 30 хв.

         Явка в судове засідання обов’язкова, при собі мати паспорт, оригінали документів, судове повідомлення, представнику – належним чином оформлену довіреність.

               Додаток: копія ухвали суду від 13.02.2017 року, позовна заява з додатками – для відповідача. Оголошення в газету "Урядовий Кур"єр" для позивача.

 

               Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал судових засідань № 27.

 

Опубліковано на сайті 09.01.2017 року

 753/23007/16-ц

 2/753/2011/17

ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес Банк"

Мацко Т.В.

03049, м. Київ, пр-т Повітрофлоцький 25

 

Самолюк Вадим Анатолійович95000, АРК, Красногвардійський рай., с. Полтавка, вул. Центральна, 10/13 

Дарницький районний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 03.02.2017 року про відкриття провадження у справі  за позовом ПАТ "Акціонерний Банк "Екстрес Банк" до Самолюка В.А. про стягнення боргу, а також копію позовної заяви та доданих документів відповідачу для ознайомлення, та викликає Вас на розгляд справи 20.04.2017 року на 14 год. 30 хв.

 

 

 

Опубліковано на сайті 24.01.2017 року

753/13981/16-ц

 2/753/1214/17  

Нікітін Віталій Володимирович

вул. Волховська,69, м. Чистяково,

Донецька обл., 86600

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Жевачевської Людмили Ігорівни до Нікітіна Віталія Володимировича, третя особа - Орган опіки та піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав,  відбудеться 07.03.2017 року  о 11 год. 30 хв.

Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/22633/16-ц

 2/753/2311/17  

Алгаєв Олександр Анатолійович

вул.Косарева,8,кв.            20, м. Севастополь, АРК,99006

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Правекс-Банк» до Алгаєва Олександра Анатолійовича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором,  відбудеться 03.03.2017 року  на 09 год. 15 хв.

Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

Опубліковано на сайті 20.01.2017 року

753/9393/16-ц

 2/753/5092/16

 

Бахтін Іван Анатолійович

вул. Д. Ульянова, 5/7, кв. 1, м. Сімферополь, АРК, 95013

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Бахтіна Івана Анатолійовича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Бахтіна Івана Анатолійовича, 17.01.1959 року народження (ідентифікаційний номер - 2156606017) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 22717 грн. 01 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 24095 (двадцять чотири тисячі дев»яносто п»ять) грн. 01 коп. Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

           

 

753/11787/16-ц

 2/753/5799/16

 

Негуч Ірина Григорівна

бульв. Леніна, 7, кв. 3, м. Сімферополь, АРК, 95000

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  06.09.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Негуч Ірини Григорівни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Негуч Ірини Григорівни, 03.04.1967 року народження (ідентифікаційний номер - 2456407802) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 3080 грн. 47 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 4458 (чотири тисячі чотириста п»ятдесят вісім) грн. 47 коп Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/12583/16-ц

 2/753/6053/16

 

Войтко Анжеліка Олександрівна

вул. 60 років Жовтня, 13/64, кв. 159,

м. Сімферополь, АР Крим, 95000.

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  01.11.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Войтко Анжеліки Олександрівни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Войтко Анжеліки Олександрівни, 29.03.1969 року народження (ідентифікаційний номер - 2529008807) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 17388 грн. 73 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 18766 (вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят шість) грн. 73 коп.

 Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

 

753/11963/16-ц

 2/753/5872/16

 

Маслову Євгенію Сергійовичу

вул. Російська, 61, с. Амурське, Красногвардійський район, АР Крим, 97055. 

 

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  01.11.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Маслова Євгенія Сергійовича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Маслова Євгенія Сергійовича (ідентифікаційний номер - 2977615536) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 2190 грн. 87 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 3568 (три тисячі п»ятсот шістдесят вісім) грн. 87 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

 

753/10854/16-ц

 2/753/5505/16

 

Норіна Тетяна Вікторівна

вул. Димитрова, 8, кв. 4, смт. Чорноморське, АРК, 96400

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  15.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Норіна Тетяни Вікторівни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Норіної Тетяни Вікторівни, 14.05.1960 року народження (ідентифікаційний номер - 2204923902) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 18820 грн. 62 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 20198 (двадцять тисяч сто дев»яносто вісім) грн. 62 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/9394/16-ц

 2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Старчікова Віктора Володимировича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Старчікова Віктора Володимировича (ідентифікаційний номер - 2661300172) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 4290 грн. 48 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 5668 (п»ять тисяч шістсот шістдесят вісім) грн. 48 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/10320/16-ц

 2/753/5368/16

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Дубровського Сергія Олексійовича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Дубровського Сергія Олексійовича, 20.03.1981 року народження (ідентифікаційний номер - 2966422017) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 8106 грн. 71 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 9484 (дев»ять тисяч чотириста вісімдесят чотири) грн. 71 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/7647/16-ц

 2/753/4599/16

Снісар Олександр Ігорович

вул. І. Голубця, 40, кв. 48, м. Севастополь,

АРК, 99003

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  20.07.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Снісар Олександра Ігоровича про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Снісар Олександра Ігоровича (ідентифікаційний номер - 3281318315) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 3696 грн. 27 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 5074 (п»ять тисяч сімдесят чотири) грн. 27 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/9396/16-ц

 2/753/5095/16

Майборода Каріна Сергіївна

мікрорайон Корявко, 24, кв. 15, м. Армянськ, АРК, 96012

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  11.08.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Майборода Каріни Сергіївни про стягнення суми заборгованості за договором.

      Стягнуто з Майборода Каріни Сергіївни, 28.07.1988 року народження (ідентифікаційний номер - 3235105802) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код 00032112) 5677 грн. 19 коп., судові витрати в сумі 1378 грн. 00 коп., а всього – 7055 (сім тисяч п»ятдесят п»ять) грн. 19 коп.

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

753/7653/16-ц

 2/753/4605/16

Гнатюк Юрій Володимирович

вул. Шевкопляса, 6, кв. 4, м. Севастополь, АРК

 

Гнатюк Світлана Олександрівна

вул. Багрія, 14, м. Севастополь АРК

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  21.07.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Правекс-Банк» до Гнатюк Юрія Володимировича, Гнатюк Світлани Олександрівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.

      Стягнуто з Гнатюка Юрія Володимировича, 03.08.1962 року народження (ідентифікаційний номер - 2286000014) та Гнатюк Світлани Олександрівни, 14.01.1956 року народження (ідентифікаційний номер – 2046723323) солідарно на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Правекс-Банк» (код 14360920) 10287,19 доларів США. Стягнуто з Гнатюка Юрія Володимировича, 03.08.1962 року народження (ідентифікаційний номер - 2286000014) та Гнатюк Світлани Олександрівни, 14.01.1956 року народження (ідентифікаційний номер – 2046723323) на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Правекс-Банк» (код 14360920) судові витрати по 1654 грн. 86 коп

       Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення

       З повним текстом заочного рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

 

 

Опубліковано на сайті 16.01.2017 року

428/13067/15

 2/753/3801/16

Усова Любов Іванівна

Луганська обл., м. Стаханов,

пр-т 50 років Жовтня, 17, кв. 124

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом ФОП Фоміної Альони Павлівни до Усової Любові Іванівни про стягнення заборгованості відбудеться  20.02.2017 р. о 16 год.30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

753/3113/16-ц

 2/753/3215/16 

Борденюк Надії Іванівні

вул. Зеленая, 5, кв. 40, с. Заозерне, м. Євпаторія, АР Крим

 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Публічного Акціонерного Товариства "Альфа-Банк" до Сидоренко Максима Вікторовича, Борденюк Надії Іванівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, відбудеться 16.01.2017 о 13 год. 50 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

 

 

 Опубліковано на сайті 13.01.2017 року

 

753/2621/16-ц

 2/753/3060/16  

ТОВ "Ті Енд Ті Груп"

вул.Червноармійська, 10, кв. 4,

м. Ялта, 98604

      Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Тертичного Володимира Івановича до Тертичної Марини Ігорівни, Челядіна Олександра Михайловича, Шухляр Андрія Юрійовича, 3 особи – Лазарєва Людмила Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ті Енд Ті Груп» про визнання правочину недійсним, визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння, відбудеться 14.03.2017  р. о 15 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/19971/16-ц

 2/753/8258/16

 

Лавриненко Олег Вікторович

вул. Артема,210-а,кв. 64,

м. Донецьк,63122

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що  20.12.2016 року ухвалено рішення по цивільній справі за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення аліментів.

      Стягнуто з Лавриненко Олега Ігоровича, 31.10.1983 року народження, уродженця м. Донецьк (ідентифікаційний номер - 3061902151) на користь Лавриненко Ганни Вікторівни (ідентифікаційний номер - 3039918141) аліменти на утримання сина Лавриненко Дмітрія Олеговича, 04.01.2011 року народження у розмірі ¼  частини з усіх видів заробітку (доходів) щомісячно, починаючи з 01.11.2016 року і до повноліття дитини, але не менше, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку згідно Закону.

       З повним текстом рішення можна  ознайомитись   в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

           

 

753/22958/16-ц

 2/753/9059/16   

Федосєєвій Олені Миколаївні

86126, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Лебедєва, 3, кв. 4

 

Рухляда Олександру Володимировичу

84605, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Великан, 27, кв. 86

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по цивільній справі  за позовом   Федосєєвої Олени Миколаївни до Державного підприємтсва "Макіїввугілля" в інтересах Відокремленого підрозділу "Шахта Північна ім. С.М. Кірова" про стягнення заробітної плати, відбудеться 29 грудня 2016 року о “ 16 ” год. “ 00 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб. 4, зал № 5.,

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті

23.12.2016 року

 

753/22121/16-ц

 2/753/8797/16   

Павлов Михайло Володимирович

АР Крим,

с. Сімферополь,

вул. Орендна, 6

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по цивільній справі  за позовом   Веліулаєвої  С.Е. до Павлова М.В. треті особи: Служба у справах дітей Подільського району м. Києва, Головне управління Державної міграційної служби України в м. Києві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дітей на тимчасово окуповану територію України та за кордон без згоди батька відбудеться 23.02.2016 року о “ 10 ” год. “ 00 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб.27,

Суддя Коренюк А.М.

Опубліковано на сайті

23.12.2016 року

 

 

753/21132/16-ц

2/753/8557/16

Кравчук Олександр Вікторович

АР Крим, м. Керч, вул. Щорса 38-а

 

Кравчук Марині Ігорівні

АР Крим, м. Керч, вул. Архітектурна 8, кВ.22

Дарницький районний суд м.Києва повідомляє Вам, що судовий розгляд по цивільній справі за позовом Кравчука Олександра Вікторовича до Кравчук Марини Ігорівни про розірвання шлюбу, відбудеться 06.01.2017 року о 10 год. 30 хв., за адресою: м.Київ, вул. Севастопольська 14, каб.4, зал.№5

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті 21.12.2016 року

 

 

753/16342/16

2/753/7221/16

Якименко В.В.

АРК, Джанкойський район, с. Придорожнє, вул. Кримська, 76

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те,  що судовий  розгляд ивільної справи за позовом ПАТ "Акціонерний Банк "Експрес-Банк" до Якименко Віталія Володимировича про стягнення заборгованості, відбудеться 20 лютого  2017 року 12.30 годині. Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 124, суддя Даниленко В.В.

Опубліковано на сайті 12.12.2016р.

753/19161/16ц

2/753/8063/16

Димитров В»ячеслав Олександрович

Луганська обл.., м. Мусинськ, вул. Горького 65

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 02.12.2016 року по цивільній справі за позовом Димитрової Галини Миколаївни до Димитрова В»ячеслава Олександровича про розірвання шлюбу, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 07.12.2016р.

 

 

Опубліковано на сайті 07.12.2016р.

 

753/14780/16-ц

 2/753/6753/16

 

Джемілов Ельмір Ісметович

вул. Харченка (Леніна),43, кв. 28,м. Київ,02088

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Мішула Любові Дмитрівни до Джемілова Ельміра Ісметовича, 3 особи – Дарницький районний відділ Головного управління державної міграційної служби України у м. Києві, Мозоль Олег Олексійович про визнання фізичної особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням відкладено на 30.01.2017 р. о 09 год.30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/19971/16

 2/753/8258/16

Лавриненко Олег Ігорович

вул. Артема,210-а,кв. 64,

м. Донецьк,63122

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення аліментів, відкладено на 20.12.2016 р. о 14 год.30 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

 

 

ОПУБЛІКОВАНО НА САЙТІ 06.12.2016 року

 

753/13981/16-ц

 2/753/6488/16

 

Нікітін Віталій Володимирович

вул. Волховська,69, м. Чистяково,

Донецька обл., 86600

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Жевачевської Людмили Ігорівни до Нікітіна Віталія Володимировича, третя особа - Орган опіки та піклування Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав, відкладено на 25.01.2017 року  о 11 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

428/13067/15

 2/753/3801/16 

Усова Любов Іванівна

Луганська обл., м. Стаханов,

пр-т 50 років Жовтня, 17, кв. 124

     Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом ФОП Фоміної Альони Павлівни до Усової Любові Іванівни про стягнення заборгованості, відбудеться  28.12.2016 року  о 14 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/2621/16-ц

 2/753/3060/16  

ТОВ "Ті Енд Ті Груп"

вул.Червноармійська, 10, кв. 4,

м. Ялта, 98604

      Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Тертичного Володимира Івановича до Тертичної Марини Ігорівни, Челядіна Олександра Михайловича, Шухляр Андрія Юрійовича, 3 особи – Лазарєва Людмила Іванівна – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ті Енд Ті Груп» про визнання правочину недійсним, визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння, відбудеться 17.01.2017  р. о 15 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

Опубліковано на сайті 30.11.2016р.

753/19971/16-ц

 2/753/8258/16

 

Лавриненко Олег Вікторович

вул. Артема,210-а,кв. 64,

м. Донецьк,63122

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Лавриненко Ганни Вікторівни до Лавриненка Олега Ігоровича про стягнення аліментів, призначено на 06.12.2016 року  на 16 год. 00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

753/3113/16

2/753/3215/16

Борденюк Надія Іванівна

вул. Зеленая, 5, кв. 40, с. Заозерне, м. Євпаторія, АР Крим

 

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Публічного Акціонерного Товариства "Альфа-Банк" до Сидоренко Максима Вікторовича, Борденюк Надії Іванівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, відбудеться  27.12.2016 року  о 14 год. 30 хв.      Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 Опубліковано на сайті 21.11.2016 року

753/8119/16-ц

 2/753/8003/16

 

ПрАТ "Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського"

просп. Гвардійський, 30/1, оф. 101,

м. Сєверодонецьк, Луганської обл., 93411

       Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом Приватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» до Сидорчук Юлії Станіславівни про визнання договору дійсним та стягнення суми за договором позики, призначено на 02.12.2016р. о 09 год.00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

428/13067/15

 2/753/3801/16

Усова Любов Іванівна

Луганська обл., м. Стаханов,

пр-т 50 років Жовтня, 17, кв. 124

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє  про те,  що судовий  розгляд цивільної справи за позовом ФОП Фоміної Альони Павлівни до Усової Любові Іванівни про стягнення заборгованості, призначено на 01.12.2016 р. о 15 год.00 хв.

            Явка в судове засідання обов'язкова.Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14. – судді Парамонову М.Л.

 

 

 

753/11277/16-ц

2/753/5646/16

Кутова Юлія Валеріївна

Донецька обл., м. Торез, вул. Сиваченко, 13

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 16

Дарницький районний суд м.Києва повідомляє, що по цивільній справі за  позовом Кутової Ю.В. та Гаркавенко О.П.  про надання дозволу на тимчасовий виїзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї неповнолітньої дитини без згоди батька, 01.11.2016 року винесено ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

З повним текстом ухвали можна ознайомитись – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62448343

Опубліковано на сайті

14.11.2016 року

 

 

753/19186/16-ц

2/753/8075/16

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна (Островського) 8

 

 

Незалежна професійна спалка працівників "Електроенергетики "Твій захист"

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 71, кв. 29

 

 

Генеральному директору ПАТ "ДТЕК" Донецькобленерго"

Жукову Дмитру Віталійовичу

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна 8

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали суду від 07 листопада 2016 року про відкриття провадження по цивільній справі за позовом Мануйленка Олександра Володимировича до Публічно акціонерного товаритва "ДТЕК Донецькобленерго", треті особи: Незалежна професійна спілка працівників Електронергетики "Твій захист", Фонд державного майна України, Генеральний директор ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" Жуков Дмитро Віталійович про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за вимушений прогул та відшкодування моральної шкоди, та одночасно повідомляє, що судове засідання відбудеться 21 листопада 2016 року о “ 16 ” год. “ 30 ” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14,  каб. 4, зал № 5.

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті

14.11.2016 року

 

 

753/11963/16-ц

 2/753/5872/16

Маслову Євгенію Сергійовичу

вул. Російська, 61, с. Амурське, Красногвардійський район, АР Крим, 97055.

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Маслова Євгенія Сергійовича про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 01.11.2016р. о 09 год.00 хв, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5а, каб. №213,

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 21.10.2016 року

753/12583/16-ц

 2/753/6053/16

Войтко Анжеліка Олександрівна

вул. 60 років Жовтня, 13/64, кв. 159,

м. Сімферополь, АР Крим, 95000. 

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Войтко Анжеліки Олександрівни про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 01.11.2016р. о 09 год.30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5а, каб. №213,

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 21.10.2016 року

753/15151/16-ц

 2/753/6875/16

Коваль Віктору Миколайовичу

вул. Спортивна,1, с. Митяєве,

Сакський р-н, АР Крим, 96542

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк» до Коваль Віктора Миколайовича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, відбудеться 10.11.2016р. о 10 год.10 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5а, каб. №213,

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 21.10.2016 року

 

753/11301/16-ц

2/753/5653/16

Приватному акціонерному товариству Страхова компанія "Україна»

вул. Ревуцького, 42-Г, м. Київ, 02140

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Даниленка Сергія Петровича до Приватного акціонерного товариства Страхова компанія "Україна", Юрченка Федіра Володимировича про стягнення страхового відшкодування, відбудеться 23.11.2016р. о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 14, каб. №4, зал. №5

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті 29.09.2016 року

753/15152/16-ц

2/753/6876/16

Зозуля Олег Станіславович

99014, АР Крим,

вул. Б. Михайлова,1

кв. 198

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що розгляд цивільної справи за позовом Латишової Тетяни Володимирівни до Зозулі Олега Станіславовича про розірвання шлюбу, відбудеться 11.10.2016 об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А каб. 127, суддя Трусова Т.О.

Опубліковано на сайті 26.09.2016 року

 

753/12583/16-ц

 2/753/6053/16

Войтко Анжеліка Олександрівна

вул. 60 років Жовтня, 13/64, кв. 159,

м. Сімферополь, АР Крим, 95000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Войтко Анжеліки Олександрівни про стягнення суми заборгованості за договором  відбудеться 10.10.2016 року о 09 год. 20 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 14.09.2016 року

753/11963/16-ц

 2/753/5872/16 

Маслову Євгенію Сергійовичу

вул. Російська, 61, с. Амурське, Красногвардійський район, АР Крим, 97055

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те,  що судовий  розгляд цивільної справи Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Маслова Євгенія Сергійовича про стягнення суми заборгованості за договором., відбудеться 10.10.2016 року о 09 год. 10 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 14.09.2016 року

753/14477/16-ц

 2/753/6626/16   

Сидаков Едуард Казбекович

вул. Леніна, 22, кв. 42, м. Амвросіївка,

Донецька обл., 87302

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Форнальської Оксани Олексіївни до Сидакова Едуарда Казбековича, третя особа – Служба у справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації про стягнення аліментів та надання дозволу на виїзд дитини за кордон, відкладено на 13.10.2016 року о 13 год. 50 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 13.09.2016 року

753/13917/16-ц

 4-с/753/259/16

Мікіцей Євген Євгенович

вул. Красина, 43-А, м. Хрустальний (Красний Луч), Луганська обл., 94502

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам про те,  що судовий  розгляд скарги Іванова Володимира Миколайовича на дії державного виконавця Дарницького районного Відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві Проца Віктора Степановича, заінтересовані особи – Мікіцей Євген Євгенович, Святська Яна Юріївна., відбудеться 12.10.2016 року о 15 год. 40 хв.

Адреса суду : м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 213, суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 13.09.2016 року

 

753/15153/16-ц

2/753/6877/16

Решетнікову Данилу Олеговичу

АР Крим, м. Керч, вул. Назаренка, 18, кв. 20

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічно акціонерного товариства "Акціонерний банк "Експрес-банк" до Решетнікова Данила Олеговича про стягнення заборгованості, відбудеться 02.11.2016р. о 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 14, каб.4, зал №5.

Суддя Леонтюк Л.К.

Опубліковано на сайті 09.09.2016 року

 

 

 

753/9410/16-ц

2/753/5102/16

Борщ Дмитро Сергійович

АР Крим, Сімферопольський район, с. Родникове, вул. 40-р Перемоги, 8, кв. 17

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", до Борща Д.С. про стягнення заборгованості, відбудеться 27.10.2016 року о 15 го.00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал судових засідань № 27. Суддя Коренюк А.М.

Опубліковано на сайті 08.09.2016 року

 

 

 

753/9396/16-ц

2/753/5095/16

Майборода Каріна Сергіївна

мікрорайон Корявко, 24, кв. 15, м. Армянськ, АРК, 96012

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 11.08.2016 року по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Майборода Каріни Сергіївни про стягнення суми заборгованості за договором, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 12.08.2016 року

753/10320/16-2/753/5368/16  

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 11.08.2016 року по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Дубровського Сергія Олексійовича про стягнення суми заборгованості за договором, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 12.08.2016 року

753/9394/16-ц

2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що 11.08.2016 року по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Старчікова Віктора Володимировича про стягнення суми заборгованості за договором, винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Опубліковано на сайті 12.08.2016 року

 

 

 

753/9394/16-ц

2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Старчікова Віктора Володимировича про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 11.08.2016р. о 09 год. 30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. №213.

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 07.07.2016 року

753/9396/16-ц

2/753/5095/16

Майборода Каріна Сергіївна

мікрорайон Корявко, 24, кв. 15, м. Армянськ, АРК, 96012

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Майборода Каріни Сергіївни про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 11.08.2016р. о 10 год. 30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. №213.

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 07.07.2016 року

753/10320/16-2/753/5368/16  

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Дубровського Сергія Олексійовича про стягнення суми заборгованості за договором, відбудеться 11.08.2016р. о 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кошиця 5-а, каб. №213.

Суддя Парамонов М.Л.

Опубліковано на сайті 07.07.2016 року

 

753/3100/16

 2/753/5159/16

Дехтяренко Тетяна Петрівна

95000, м. Сімферополь, вул. Свободна, 3, кв. 43

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що розгляд справи за позовом Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України" до Дехтяренко Тетяни Петрівни  про стягнення заборгованості, відбудеться 06 вересня 2016  року о “11” год. “30” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, б. 14, каб. 4, зал 5. Суддя Леонтюк Л.К.

опубліковано на сайті 30.06.2016

753/9404/16-ц

 2/753/5099/16

Завадському Владиславу Миколайовичу

АР Крим,  Сімферопольський район, с. МИрне, вул. Миру, 17, кв. 45

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що розгляд справи за позовом Публічного акціонерного товариства “Укрексімбанк" до Заводського Владислава Миколайовича про стягнення заборгованості, відбудеться 06 вересня 2016  року о “11” год. “30” хв. за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, б. 14, каб. 4, зал 5. Суддя Леонтюк Л.К.

опубліковано на сайті 30.06.2016

 

753/5135/16-ц

 2/753/3788/16

Трофімов П.І.

98300, АРК, м. Керч, с. Курортне, вул. Набережна, 101

Дарницький районний суд м. Києва направляє на Вашу адресу копію ухвали суду про відкриття провадження по справі, копію заяви з додатками - для відома та ознайомлення. Одночасно викликаємо Вас в судове засідання по справі, яке відбудеться 14 вересня  2016року о 14.30 годині, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб.124, під головуванням судді Даниленко В.В.

опубліковано на сайті 29.06.2016

 

753/5372/16-ц

 2/753/3873/16

справа за позовом Окушко Олени Петрівни, Кутькова Валерія Павловича до Борець Вікторії Павлівни, Медведовської Юлії Олександрівни про визнання права власності

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє про  ухвали від 22.06.2016р. про залишення позовної заяви без розгляду Забрати копію ухвали можна в прийомні години за адресою суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, нульовий поверх - цивільна канцелярія.

опубліковано на сайті 29.06.2016

 

753/10320/16-ц

 2/753/5368/16

Дубровський Сергій Олексійович

вул. Н.Музики, 82, кв. 86, м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали про відкриття провадження № 753/10320/16-ц, копію позовної заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" з додатками – для відома та ознайомлення. Одночасно повідомляємо Вам, що справу призначено до судового розгляду на 06.07.2016  на 16 год. 40 хв. В разі не визнання позову Ви маєте право подати письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л.

Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14.

опубліковано на сайті 29.06.2016

 

753/7760/16-ц

 2/753/4653/16

ДП "Макіїввугілля"

86157, Донецька область, м. Макіївка, пл. Радянська, 2

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам, що розгляд цивільної справи за позовом Шиян Вячеслава Івановича до ДП «Макіїввугілля» (в інтересах ВП «Шахта «Північна») про відшкодування моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров»ю відбудеться 07 вересня  2016року о 11.30 годині, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб.124, під головуванням судді Даниленко В.В.

опубліковано на сайті 24.06.2016

 

753/9394/16-ц

 2/753/5093/16

Старчіков Віктор Володимирович

вул. Камишовське Шосе, 11, кв. 15,

м. Севастополь, АРК, 99000

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали про відкриття провадження № 753/9394/16-ц, копію позовної заяви ПАТ "Укрексімбанк" з додатками – для відома та ознайомлення. Одночасно повідомляємо Вам, що справу призначено до судового розгляду на 06.07.2016  на 16 год. 00 хв. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л. Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14.

опубліковано на сайті 23.06.2016

753/9393/16-ц

 2/753/5092/16

Бахтін Іван Анатолійович

вул. Д. Ульянова, 5/7, кв. 1, м. Сімферополь, АРК, 95013

Дарницький районний суд м. Києва надсилає на Вашу адресу копію ухвали про відкриття провадження № 753/9393/16-ц, копію позовної заяви ПАТ "Укрексімбанк" з додатками – для відома та ознайомлення. Одночасно повідомляємо Вам, що справу призначено до судового розгляду на 06.07.2016  на 16 год. 15 хв. Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 213, суддя Парамонов М.Л. Поштова адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14.

опубліковано на сайті 23.06.2016

753/9396/16-ц

 2/753/5095/16